Aloitussivu / Palvelut / Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta

•    Avioliiton esteiden tutkinta
•    Kun molemmat kihlakumppanit ovat suomalaisia ja heidät vihitään Suomessa
•    Kun molemmat kihlakumppanit ovat suomalaisia ja heidät vihitään ulkomailla
•    Kun toinen tai molemmat kihlakumppaneista ovat ulkomaalaisia ja heidät vihitään Suomessa
•    Kun suomalainen tai Suomessa pitkään vakinaisesti asunut ulkomaalainen on menossa naimisiin ulkomailla
•    Ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinti Suomessa

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle, kuten voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä tai ottolapsisuhde. Avioliiton esteet tutkitaan pääsääntöisesti väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen avulla.

Voitte pyytää avioliiton esteiden tutkintaa mistä tahansa maistraatista. Kun avioliiton esteet on tutkittu, maistraatti antaa siitä teille todistuksen (Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta). Pyyntölomakkeella kysytään, että lähetetäänkö todistus teille kotiin, noudatteko todistuksen maistraatista vai säilytetäänkö todistus maistraatissa vihkimistä varten. Saatte todistuksen aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Jos alkuperäinen todistus on toimitettu teille itsellenne, se täytyy ottaa mukaan vihkitilaisuuteen.

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä, jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle.

Huomattava on, että puolisot eivät voi muuttaa sukunimivalintaansa avioliiton esteiden tutkinnan jälkeen. Jos puolisot tutkinnan jälkeen alkavat katua sukunimivalintaansa, he voivat ilmoittaa siitä vihkijälle. Tällöin he kuitenkin kumpikin säilyttävät omat sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä.


Avioliiton esteiden tutkinnan voi suorittaa myös se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon te molemmat tai toinen teistä kuuluu.

Suomen kansalainen on velvollinen ilmoittamaan ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista (mm. siviilisäätytiedon muutoksista) väestötietojärjestelmään. Jos siviilisäätytietoa ei ole merkitty väestötietojärjestelmään tai merkintä on väärä, niin tieto täytyy päivittää ennen avioliiton esteiden tutkintaa. Tätä varten täytyy toimittaa siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiosta. Myös Suomen kansalaisen, joka on asunut koko elämänsä tai täysi-ikäisen elämänsä ulkomailla, täytyy toimittaa esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostaan. Todistuksen tulee olla laillistettu. Tarvittaessa todistus tulee käännättää ja jos käännös tehdään ulkomailla, se tulee myös laillistaa. Suomessa auktorisoidun kääntäjän tekemää käännöstä ei tarvitse laillistaa. Alkuperäisen asiakirjan ja käännöksen tulee olla liitettyinä toisiinsa.

Lue lisää laillistamisesta

Suomessa auktorisoidut kääntäjät löytyvät täältä.

Avioliiton solmimisella on erilaisia oikeudellisia vaikutuksia.

Lue lisää avioliittolaista.

Lue puolison ja lasten sukunimen määräytymisestä.

Sivun alkuun

Kun molemmat kihlakumppanit ovat suomalaisia ja heidät vihitään Suomessa

Voitte laittaa avioliiton esteiden tutkinnan vireille sähköisesti suomi.fi-palvelussa. Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen esim. verkkopankkitunnuksilla. Kun olette lähettäneet sähköisen pyynnön, ohjelma antaa lähetysnumeron, joka on hyvä säilyttää.
Voitte laittaa avioliiton esteiden tutkinnan vireille myös asioimalla yhdessä missä tahansa maistraatissa. Tällöin teidän täytyy todistaa henkilöllisyytenne voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella (passi, henkilökortti tai Suomessa 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti).
Voitte myös täyttää lomakkeen kotona ja postittaa, faksata tai lähettää sähköpostin liitteenä sen vihkivään maistraattiin. Tällöin teidän täytyy ottaa pyyntölomakkeeseen kahden todistajan allekirjoitukset. Todistajat voivat olla keitä tahansa 15 vuotta täyttäneitä.

Sivun alkuun

Kun molemmat kihlakumppanit ovat suomalaisia ja heidät vihitään ulkomailla

Kun menette naimisiin ulkomailla, tulee teidän tarkistaa ensisijaisesti asianomaisen valtion viranomaisilta, mitä asiakirjoja tarvitsette vihkimistä varten ja kuinka ne on laillistettava. Useat valtiot vaativat esteettömyystodistuksen lisäksi mm. syntymätodistuksen. Pyydettäessä saatte syntymätodistukset maistraatista.

Pyynnöstänne saatte kumpikin maistraatista ”Todistuksen Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä”. Todistus on monikielinen ja se voidaan kirjoittaa suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi tai espanjaksi. Voitte pyytää tätä todistusta toimimalla aiemmin mainitulla tavalla Kun molemmat kihlakumppanit ovat suomalaisia ja heidät vihitään Suomessa. Ilmoittakaa pyyntötavasta riippuen joko lisätietokohdassa, maistraatissa asioidessanne tai erillisessä saatekirjeessä, että missä valtiossa olette menossa naimisiin ja millä kielellä haluatte todistukset. Todistukset saatte seuraavana arkipäivänä ja ne ovat voimassa neljä kuukautta.

Jos tarvitsette hankkimiinne todistuksiin Apostille-laillistuksen, voidaan tämä laillistus lisätä alkuperäisiin asiakirjoihin maistraatissa. Maat, jotka ovat liittyneet Apostillen myöntävään Haagin sopimukseen löytyvät internetistä osoitteesta Haagin yleissopimus.

Ennen avioliiton solmimista on hyvä tarkistaa, miten ulkomailta saatu avioliittotodistus on laillistettava, jotta tieto vihkimisestä saadaan väestötietojärjestelmään myös Suomessa. Katso Ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinti Suomessa

Sivun alkuun

Kun toinen tai molemmat kihlakumppaneista ovat ulkomaalaisia ja heidät vihitään Suomessa

Jos olet ulkomaalainen eikä siviilisäätytietoasi ole rekisteröity väestötietojärjestelmään, on sinun toimitettava avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus kotimaasi toimivaltaiselta viranomaiselta. Todistuksen tulee olla alkuperäinen ja alle neljä kuukautta vanha, jollei todistuksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa. Todistuksen täytyy myös olla laillistettu.
Voit hankkia siviilisäätytodistuksen myös kansalaisuusvaltiosi lähetystöstä tai konsulaatista. Tällaista siviilisäätytodistusta ei tarvitse laillistaa.
Siviilisäätytodistukset hyväksytään suomen-, englannin- ja ruotsinkielisinä. Muissa tapauksissa todistus tulee mahdollisesti käännättää jollekin näistä kielistä ja myös käännös on laillistettava. Jos käännöksen tekee Suomessa auktorisoitu kääntäjä, niin käännöstä ei tarvitse laillistaa. Alkuperäisen asiakirjan ja käännöksen tulee olla liitettyinä toisiinsa.
Jos ette kumpikaan ole Suomen kansalaisia eikä teillä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, teidän täytyy siviilisäätytodistuksen lisäksi esittää selvitys siitä, että kansalaisuus- tai asuinpaikkavaltionne mukaan avioliiton solmiminen Suomessa on sallittua. Selvityksen tulee olla laillistettu. Tarvittaessa selvitys tulee käännättää ja jos käännös tehdään ulkomailla, se tulee myös laillistaa. Jos käännöksen tekee Suomessa auktorisoitu kääntäjä, niin käännöstä ei tarvitse laillistaa. Alkuperäisen asiakirjan ja käännöksen tulee olla liitettyinä toisiinsa.
Teidän tulee toimittaa asiakirjat henkilökohtaisesti molempien osapuolten läsnä ollessa maistraattiin, jolloin teidän on todistettava henkilöllisyytenne voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella (passi, Suomen henkilökortti, EU-kansalaisen henkilökortti tai Suomessa 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti).

Jos asiakirjat tuo vain toinen teistä, tai ne toimitetaan postitse, sähköpostitse skannaamalla tai faksilla, täytyy pyyntölomakkeessa olla kahden todistajan allekirjoitukset. Todistajat voivat olla keitä tahansa 15 vuotta täyttäneitä. Näissä tapauksissa liittäkää mukaan myös kopio ulkomaan passistanne tai EU-kansalaisen henkilökortista. Huomatkaa, että siviilisäätytodistukset täytyy aina toimittaa maistraattiin alkuperäisinä. Ulkomaalaisen esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Lue lisää laillistamisesta.

Suomessa auktorisoidut kääntäjät löytyvät täältä.

Sivun alkuun

Kun suomalainen tai Suomessa pitkään vakinaisesti asunut ulkomaalainen on menossa naimisiin ulkomailla

Kun menet naimisiin ulkomailla, tulee sinun tarkistaa ensisijaisesti asianomaisen valtion viranomaisilta, mitä asiakirjoja tarvitset vihkimistä varten ja kuinka ne on laillistettava. Useat valtiot vaativat esteettömyystodistuksen lisäksi mm. syntymätodistuksen. Pyydettäessä saat syntymätodistuksen maistraatista.
Pyynnöstäsi saat maistraatista ”Todistuksen Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä”. Todistus on monikielinen ja se voidaan kirjoittaa suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Voit pyytää tätä todistusta toimittamalla pyyntölomakkeen maistraattiin. Todistuksen saat yleensä seuraavana arkipäivänä ja se on voimassa neljä kuukautta.
Jos tarvitset hankkimiisi todistuksiin Apostille-laillistuksen, voidaan tämä laillistus lisätä alkuperäiseen asiakirjaan maistraatissa. Maat, jotka ovat liittyneet Apostillen myöntävään Haagin sopimukseen löytyvät internetistä osoitteesta Haagin yleissopimus.
Ennen avioliiton solmimista on hyvä tarkistaa, miten ulkomailta saatu avioliittotodistus on laillistettava, jotta tieto vihkimisestä saadaan väestötietojärjestelmään myös Suomessa. Katso Ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinti Suomessa.

Sivun alkuun

Ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinti Suomessa

Jotta avioliittotietosi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, sinun täytyy toimittaa alkuperäinen laillistettu avioliittotodistus kotikuntasi maistraatille. Avioliittotodistukset hyväksytään suomen-, englannin- ja ruotsinkielisinä. Muissa tapauksissa todistus tulee mahdollisesti käännättää jollekin näistä kielistä ja myös käännös on laillistettava. Jos käännöksen tekee Suomessa auktorisoitu kääntäjä, niin käännöstä ei tarvitse laillistaa. Alkuperäisen asiakirjan ja käännöksen tulee olla liitettyinä toisiinsa.

Lue lisää laillistamisesta.

Suomessa auktorisoidut kääntäjät löytyvät täältä.

Jos asut ulkomailla, voit toimittaa alkuperäisen laillistetun avioliittotodistuksen lähimpään Suomen edustustoon. Täytä myös lomake Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta ja liitä se mukaan alkuperäiseen todistukseen. Lähetystö toimittaa asiakirjat virkateitse Suomeen.
Jos sukunimesi on muuttunut avioliiton yhteydessä ja lähetät avioliittotodistuksen suoraan maistraattiin, niin liitä mukaan lomake Ulkomailla tapahtuneen vihkimisen rekisteröinti.

Sivun alkuun