Aloitussivu / Palvelut / Eurooppalainen perintötodistus

Eurooppalainen perintötodistus

Asetuksella otettiin 17.8.2015 alkaen käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.

Eurooppalainen perintötodistus annetaan perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on. Ennen asetuksen soveltamispäivää tehty lainvalinta jää voimaan.

Suomessa eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Uudenmaan maistraatti.             

Todistus laaditaan komission vahvistamalle lomakkeelle ja sen avulla perillinen tai testamentin saaja, testamentin toimeenpanija tai jäämistönhoitaja voi osoittaa asemansa tai valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Esimerkiksi perillinen voi käyttää todistusta osoittamaan hänelle kuuluvan osuuden jäämistöstä ja pesänhoitaja voi osoittaa todistuksella valtuutensa pesänhoitoon liittyvissä asioissa. Todistuksen käyttö ei ole pakollista, joten henkilö voi osoittaa asemansa toisessa jäsenvaltiossa myös muulla tavoin, esimerkiksi esittämällä asiaa koskevan tuomioistuimen päätöksen.

Huom! Perintötodistus koskee vain 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perintöä eikä sitä voi hakea etukäteen.

Iso-Britannia ja Irlanti ovat jättäytyneet EU:n perintöasetuksen soveltamisen ulkopuolelle. Tanska ei osallistu EU:n siviilioikeudelliseen yhteistyöhön. Uusi asetus ei sido näitä valtioita.  Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.