Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi

Holhoustoimi

Holhousviranomainen

Maistraatti on holhousviranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa edunvalvojan määräämiseen liittyvissä asioissa. Maistraatin työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Edunvalvoja ja päämies

Edunvalvoja on henkilö, joka hoitaa päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita. Alaikäisten edunvalvojia ovat heidän huoltajansa. Tuomioistuin tai maistraatti voi tarvittaessa määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle henkilölle. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Edunvalvontavaltakirjassa henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. 

Holhousasioiden rekisteri

Maistraatti pitää holhousasioiden rekisteriä. Rekisteristä annetaan muun muassa todistuksia, joista käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.

Edunvalvojan asemaa koskeva todistus (Aikuisten kansainvälistä suojelua koskeva sopimus, 38 artikla)

Tarvitessaan asemastaan ja valtuuksistaan aikuisten suojelua koskevan sopimuksen 38 artiklassa tarkoitetun todistuksen tehtäviensä hoitamiseen ulkomailla, edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi pyytää tällaisen todistuksen maistraatista.