Aloitussivu / Palvelut / Muut rekisteröinnit

Muut rekisteröinnit

Osituskirja voidaan rekisteröidä missä maistraatissa tahansa.Maistraatissa rekisteröidään myös aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevat sopimukset, osituskirjat ja avio-oikeuden poistamista koskevat ilmoitukset sekä tallennetaan perinnöstä luopumisilmoituksia.

Aviovarallisuussuhde

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovelletaan pääsäntöisesti sen maan lakia, johon kummallekin puolisolle muodostui kotipaikka avioliiton solmimisen jälkeen.

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi voidaan sopimuksella määrätä sen valtion laki, missä toisella tai kummallakin puolisolla on kotipaikka tai jonka kansalainen puoliso on sopimusta tehtäessä. Jos toisen tai kummankin puolison kotipaikka on avioliiton aikana siirtynyt toiseen valtioon, sovellettavaksi voidaan määrätä myös sen valtion laki, missä kummallakin puolisolla oli viimeksi kotipaikka.
 
Jos puolisoilla on asuin- tai kotipaikka Suomessa ja kyse on avioehtosopimuksesta, on noudatettava avioliittolaissa olevia muotomääräyksiä.

Ollakseen pätevä, sopimus, sen muutos ja peruuuttaminen on tehtävä kirjallisesti.

Sopimukseen, jolla puolisot ovat määränneet vieraan valtion (muun kuin Suomen) lakia sovellettavaksi avioliiton varallisuussuhteisiin, ei voida vedota puolison velkojia vastaan, jos puolisoilla on Suomessa asuin- tai kotipaikka, ellei sopimusta ole jätetty maistraattiin rekisteröitäväksi.

Sopimus voidaan rekisteröidä missä maistraatissa tahansa.

Asiakirjat:

  • Kirjallinen sopimus alkuperäisenä ja jäljennös
  • Mahdollinen hakemus ja muut liitteet.

Sivun alkuun

Osituskirjan rekisteröinti

Ositus voidaan toimittaa toisen puolison vaatimuksesta, kun avioeroasia on tullut vireille tai avioliitto on purkautunut. Ositus on toimitettava siinä muodossa kuin perinnönjaosta on säädetty.

Osituskirjan rekisteröiminen antaa suojaa vain toisen puolison velkojia vastaan eikä se vaikuta itse osituksen pätevyyteen osapuolten välillä.

Ilmoituksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa, eli ilmoitus voidaan tehdä koska tahansa sen jälkeen kun ositus on tehty.

Osituskirja voidaan rekisteröidä missä maistraatissa tahansa.

Asiakirjat:

  • Alkuperäinen osituskirja ja jäljennös
  • Mahdollinen hakemus ja muut liitteet.

Sivun alkuun

Perinnöstä luopuminen 

Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin tallettamista varten.

Luopumisilmoitus voidaan tehdä vasta perittävän kuoleman jälkeen. Sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi luopua oikeudestaan perintöön.

Perinnöstä luopumisilmoitus on vapaamuotoinen. Siinä on oltava riittävät tiedot perinnönjättäjästä.

Velallisen tulee viipymättä ilmoittaa luopumisilmoituksen tallettamisesta pesän osakkaille ja hallinnolle.

Sivun alkuun

Avio-oikeuden poistaminen

Mikäli aviopuolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso voi vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta poistaa kummankin puolison avio-oikeuden.

Ilmoitus voidaan tehdä mihin tahansa maistraattiin.

Ilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys konkurssin alkamispäivästä (yleensä ote tai jäljennös käräjäoikeuden ratkaisusta).

Sivun alkuun

Avoliittoasioiden rekisteri

Avoliittoasioiden rekisteriin talletetaan tietoja avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetuista asiakirjoista, joita ovat omaisuuden erottelukirja ja hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja. Rekisterin käyttötarkoituksena on kyseisten asiakirjojen rekisteröitäväksi jättämiseen liittyvien oikeusvaikutusten voimaan saattaminen sekä tietojen saattaminen julkisiksi. Asiakirjojen rekisteröiminen suojaa avopuolisoa tai avopuolison perillisiä velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa tai ulosotossa.

Asiakirjojen rekisteröinti koskee vain 1.4.2011 jälkeen purkautuneen avoliiton johdosta tehtävää omaisuuden erottelukirjaa tai hyvitystä koskevaa sopimusta/muuta asiakirjaa. Puolisoiden lisäksi myös kuolleen puolison perilliset voivat vaatia omaisuuden erottelua sekä pesänjakajaa ja ilmoittaa kaikki lain 11§:ssä tarkoitetut asiakirjat rekisteröitäviksi.

Asiakirjat voidaan jättää rekisteröitäväksi missä tahansa maistraatissa.

Sivun alkuun