Aloitussivu / Palvelut / Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Yleistä

Perukirjan osakastietojen vahvistamisella maistraatti vahvistaa, että kaikki pesän osakkaat ja perittävän aviopuoliso on merkitty perukirjaan perintökaaren säätämällä tavalla.

Osakastietojen vahvistamisen hakeminen on vapaaehtoista, eikä laki sitä edellytä. Vahvistaminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun kuolinpesä myy asuntoa tai kiinteistöä.

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, että perittävällä on kuolinhetkellä ollut kotikunta Suomessa. Vahvistamisen hakemiselle ei ole määräaikaa, mutta vahvistaminen on mahdollista ainoastaan vuonna 1966 tai sitä myöhemmin kuolleen henkilön perukirjaan.

Kuka voi hakea

Perukirjan osakastietojen vahvistamista voi hakea kuolinpesän osakas, leski, pesänhoitaja, pesänselvittäjä, pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija. Jos muu kuin edellä mainittu henkilö on hakijana, hakemukseen on liitettävä valtakirja.

Miten haetaan

Perukirjan osakastietojen vahvistamista koskeva hakemus liitteineen voidaan toimittaa mihin tahansa maistraattiin. Uudenmaan maistraatti siirtää sille tulleet suomenkieliset hakemukset Länsi-Suomen maistraatin Kokkolan yksikön ja ruotsinkieliset hakemukset Lounais-Suomen maistraatin Turun yksikön käsiteltäviksi.

Vahvistaminen voidaan tehdä vain valmiiseen perukirjaan, joka on asianmukaisesti pesän ilmoittajan ja kahden uskotun miehen allekirjoittama. Maistraatille on toimitettava joko alkuperäinen perukirja tai vähintään yhden henkilön oikeaksi todistama perukirjan jäljennös. Vahvistamisasian käsittelyä varten tarvittavan muun asiakirjamateriaalin voi toimittaa maistraatille oikeaksi todistamattominakin jäljennöksinä.

Mitä osakastietojen vahvistaminen maksaa

Perukirjan osakastietojen vahvistamisen hakemusmaksut (maksuasetus 934/2017):

 • 65 €/perukirja, kun osakkaina ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski
 • 130 €/perukirja muissa tapauksissa
 • peruutetusta tai rauenneesta osakastietojen vahvistamista koskevasta hakemuksesta peritään puolet maksusta pyöristettynä ylempään tasaeuroon

Maistraatit pidättävät oikeuden maksujen muutokseen.

Mitä asiakirjoja on toimitettava maistraatille

Alla oleva luettelo perukirjan osakastietojen vahvistamista varten tarvittavista asiakirjoista on ohjeellinen (kaikkia luettelossa mainittuja asiakirjoja ei välttämättä jokaisessa tapauksessa ole):

 • hakemus (ja tarvittaessa valtakirja vahvistamisen hakemista varten, ks. kohta Kuka voi hakea)
 • perukirja joko alkuperäisenä tai vähintään yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä
 • sukuselvitykset
  • perittävästä 15 ikävuodesta perittävän kuolinhetkeen asti
  • tapauskohtaisesti myös esimerkiksi aviopuolisoista, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä
 • elossaolotodistukset kuolinpesän osakkaista ja perittävän aviopuolisosta, jos he asuvat ulkomailla
 • testamentit
 • avioehtosopimus ja sen rekisteröintiasiakirja
 • osituskirja, jos perittävästä eronnut puoliso on perittävän kuollessa ollut elossa eikä osituksen toimittamisesta ole mainintaa perukirjassa
 • perittävän aiemmin kuolleen puolison perukirja ja testamentit
 • tapauskohtaisesti luopumisilmoitukset perinnöstä tai testamentista
 • tapauskohtaisesti voidaan tarvita myös muita asiakirjoja edellä mainittujen lisäksi

Jos asiakirja-aineisto osoittautuu puutteelliseksi, maistraatti toimittaa hakijalle täydennyspyynnön aineiston täydentämiseksi.

Mistä sukuselvityksiä ja vanhoja perunkirjoja voi tilata

Sukuselvitykset Suomesta

Mikä tahansa maistraatti voi antaa sukuselvityksen 1.10.1999 edeltävältä ajalta Suomessa vakinaisesti asuneesta siviili- ja väestörekisteriin kuuluneesta henkilöstä kaikkien Suomen maistraattien aineistosta. Sukuselvityksiä ei tarvitse enää tilata erikseen muista maistraateista.

Sähköinen sukuselvitystilaus

Maistraatista saa myös 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta sukuselvityksen kaikista Suomessa vakinaisesti asuneista henkilöistä, myös seurakuntaan kuuluneista.

Evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat edelleen sukuselvitykset omista jäsenistään, mikäli selvitys koskee aikaa ennen 1.10.1999.

Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta.

Sukuselvitykset ulkomailta

Ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä saat tietoa osoitteesta https://finlandabroad.fi. Kirjoita valtion nimi hakukenttään, valitse Matkustaminen ja palvelut-> Perhe ja kansalaisuus -> Virkatodistus- ja osoitetiedustelut. Ruotsin osalta sukuselvitykset 1.7.1991 alkaen tilataan Skatteverketistä ja 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista.

Vanhat perukirjat

Perukirjat ovat arkistoituna verotoimistoissa 1.9.1994 lähtien. Tätä vanhemmat perukirjat on rekisteröity paikallisessa alioikeudessa. Niitä voi tiedustella käräjäoikeuden arkistosta tai Kansallisarkistosta.

Mitä muuta kannattaa huomioida

Perukirjan osakastiedot vahvistetaan lähtökohtaisesti perittävän kuolinhetken tilanteen mukaan. Poikkeuksellisesti osakastiedot voidaan tietyin edellytyksin vahvistaa perunkirjoituksen toimittamishetken mukaisesti silloin, kun osakasasemissa on tapahtunut muutoksia ennen perunkirjoituksen toimittamista esimerkiksi perinnöstä luopumisen johdosta. Osakastiedot vahvistetaan kuitenkin aina perittävän kuolinhetken tilanteen mukaisesti, mikäli joku osakkaista on itse kuollut perittävän kuolinhetken ja perunkirjoituksen toimittamisen välillä.